Apa Istimewanya Beting Patinggi Ali? Perairan Sarawak Yang Menjadi Rebvtan China

Beting Patinggi Ali terletak berdekatan dengan pa.ntai Miri, Sarawak.
Apa Istimewanya Beting Pat.inggi Ali? Perairan Sarawak Yang Menjadi Reb.utan China. Sejak akhir-akhir ini, timbul isu berkenaan pence.robohan kapal dan pes.awat perta.hanan China ke kawasan zon ma.ritim Malaysia di Sarawak iaitu kawasan Beti.ng Patinggi Ali. Jika kawasan ini tidak mempunyai kepenti.ngan dan keistimewaan, mengapa pula mereka mahu menghantar pesaw.at dan kapal untuk berl.egar di ‘halam.an’ negara orang, bukan? Sudah tentu, ini menjadi satu persoalan besar meman.dangkan isu penceroboh.an ini berkait dengan maru.ah dan keda.ulatan negara Malaysia.

Apa itu Beting Patinggi Ali?
Untuk anda yang tidak mengetahui tentang kewuju.dan beting ini, Beting Patinggi Ali ini merupakan kawasan perairan kompleks batu karang yang paling kurang dikenali dan ditero.kai di Laut China Selatan. Beting ini turut dikenali dengan nama Luconia Shoals, Beting Raja Jarum, Běikāng ànshā atau Nánkāng ànshā dalam bahasa Cina

Nama beting ini pula diberikan sempena nama seorang pemim.pin masyarakat Melayu di Sarawak pada awal abad ke-19, Datu Patinggi Ali. Beliau mene.ntang pemerintahan kerajaan Brunei yang pada ketika itu diter.ajui oleh Pengiran Mahkota dan Raja Muda Hashim iaitu sekitar tahun 1837-1840. Datu Patinggi Ali dilantik oleh James Brooke sebagai ketua masya.rakat Melayu di Sarawak untuk bersama-sama memimpin Sarawak di bawah pemer.intahan Rajah Putih.


Potret Datu Patinggi Ali hasil lukisan pemain sape’ Sarawak, Alena Murang. Sumber : The Brooke Trust

Nama Luconia pula adalah sempena nama lama sebuah pulau di Filipina iaitu Pulau Luzon, tetapi ditulis dalam ejaan Latin lama seperti mana yang ditemui dalam peta Latin lama, Itali dan Portugal.
Lubuk gas asli dan minyak yang masih tak terse.ntuh
Dari sudut geografi, Beting Patinggi Ali juga berkedudukan sejauh 84 batu nautika (155 km) dari pantai Miri (spesifiknya di Tanjung Baram), Sarawak dan terletak dalam Zon Ek.onomi Eksklusif (EEZ) Malaysia. Beting ini dikatakan berada di kedudukan paling selatan dalam gug.usan Kepulauan Spratly. Difaha.mkan, beberapa ribu kilometer persegi di bahagian utara dan selatan beting ini sebenarnya mempunyai pentas dasa.r dengan kedalaman 5 hingga 40 meter di bawah paras laut.

Malah, dasar laut di kawasan beting ini juga mempunyai sumber gas asli dan minyak yang masih banyak dan belum diterokai oleh mana-mana pihak.

Difahamkan, terdapat 4 platform minyak dan gas PETRO.NAS yang terletak kurang daripada 25 km dari sempadan kawasan ini iaitu F230-A (16.5 km), F6Q-S (22 km), MI-Q (14.6 km) dan BIIP-A (17.6 km). Sebuah lagi platform yang tidak diselen.ggara oleh manusia F14DR-A pula berada dalam kawasan beting ini.

Taman Negara Marin Luconia, taman negara mar.in terbesar di Malaysia
Sarawak telah mewa.rtakan gugusan Beting Patinggi Ali sebagai taman negara marin pada tahun 2018 dan dinamakan sebagai Taman Negara Marin Luconia. Ia merupakan taman negara marin yang terbesar di Malaysia setakat ini.

Di sebelah selatan beting (163 hingga 180 km dari pantai Sarawak) ini, terdapat beberapa ter.umbu seperti Hempasan Bentin, Terumbu Bali.ngian, Beting Merpati, Terumbu Sahap, Sierra Blanca dan Terumbu Saji. Terumbu ini boleh dilihat semasa air surut. Sebelah utara beting (187 hingga 254 km dari pantai Sarawak) ini pula terdiri daripada ciri-ciri seperti Beting Rentap, Hempasan Dang Ajar, Terumbu Permaisuri, Terumbu Lang Ngindang, Terumbu Asun, Terumbu Datuk Landih, Terumbu Linggir dan Teru.mbu Litong yang sesetengahnya boleh dilihat semasa air surut.

Beting Patinggi Ali berkemungkinan menyimpan buk.ti tamadun Pentas Sunda yang hil.ang
Disebabkan kawasan ini masih belum diterokai sepenuhnya, ia masih menyim.pan khazanah alam yang sangat berharga termasuk bukti-bukti arkeologi yang mengaitkannya dengan kewu.judan Pentas Sunda yang tengge.lam di Laut China Selatan. Menurut ahli arkeologi marin, Kapten Han Berekoven, kawasan beting ini berkemungkinan menyimpan bukti penting berkaitan kewujudan peradab.an manusia yang hilang di Pentas Sunda.

Perad.aban tersebut dianggarkan berusia lebih daripada 12,000 tahun dan berpotensi mengubah sej.arah ketamadunan manusia jika dapat dikaji dengan lengkap. Bahkan, ketam.adunan di Pentas Sunda boleh dikatakan yang tertua di dunia dan berpote.nsi merom.bak kembali garis masa tamadun Mesir Purba, Mesopotamia, Indus, Rom Purba, yang setakat ini tertua dicatatkan adalah berusia lebih kurang 6,000 tahun yang lalu.

Beting ini juga pernah menjadi sak.si karam.nya kapal layar British, Viscount Melbourne, pada 5 Januari 1842. Oleh yang demikian, kawasan ini juga telah diisytiha.rkan sebagai tapak arkeologi maritim dalam perairan Malaysia oleh Jabatan Muzium Sarawak. Sebelum tahun 2013, kawasan ini adalah kawasan tangka.pan popular nelayan laut Miri, malahan juga nelayan asing seperti Vietnam dan Thailand.

Berada dalam Kawasan Zon Ekonomi Eksklusif (EEZ) Malaysia
Kawasan Beting Patinggi Ali ini berada di perairan Sarawak dan juga Zon Ekonomi Eksklusif Malaysia (EEZ). Berdasarkan peruntukan Konven.syen Pert.ubuhan Ban.gsa-B.angsa Bersatu Mengenai Undang-Undang Laut 1982 (UNCLOS 1982), negara berpantai (dalam kes ini, pantai di Miri, Sarawak, Malaysia) berhak men.untut kawasan EEZ dan pelantar benua sehingga 200 batu nautika.

Ini bermakna, Beting Patinggi Ali semema.ngnya adalah hak milik mu.tlak negara Malaysia. Ia berada di perairan Sarawak, berada dalam kawasan EEZ Malaysia, dan berked.udukan sejauh 84 batu nautika dari pantai Miri.

Mengapa China begitu berminat dengan Beting Patinggi Ali?
Walau bagaimanapun, kawasan sudah dihen.dap oleh China sejak dari tahun 2013 lagi dan menu.ntut bahawa mereka mempunyai ‘hak bersej.arah’ di kawasan Laut China Selatan termasuklah di kawasan Beting Patinggi Ali. Tuntutan ini sama sekali tidak berasas kerana kawasan Beting Patinggi Ali ini berada pada kedudukan 2,000 kilometer dari Tanah Besar China, kedudukan yang sangat jauh jika dibandingkan dengan jarak beting ke pantai Malaysia di Miri yang hanya 155 km.

Walau bagaimanapun, tuntu.tan China ini tidak diperakui di peringkat anta.rabangsa.

Beting Patinggi Ali berada dalam wilayah sembilan garis putus-putus tuntutan China
Ini bukan per.ebutan pertama China di kawasan Laut China Selatan. Untuk pengetahuan anda, China sebenarnya menuntut kira-kira 80% kawasan di Laut China Selatan. Wilayah yang mahu dituntut ini dinamakan sebagai wilayah sembilan garis putus-putus. Wilayah ini terdiri daripada kawasan EEZ beberapa negara termasuklah Malaysia, Brunei, Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam dan Taiwan.

Walaupun kelihatan tidak begitu agre.sif dengan tunt.utan tersebut, namun China sebenarnya menuntut dalam diam dan perlahan dengan mengh.antar kapal pengawal pantai (CCG) nya di kawasan beting ini sejak dari tahun 2013.

Menurut lapo.ran media tempatan, pencero.bohan kapal CCG China pada 4 Jun lalu bukanlah kali pertama dilap.orkan. Berdasarkan perkhidm.atan pengesan MarrineTraffic menggunakan data pemantauan satelit siaran Sistem Pengenalan Automatik (AIS) dari kapal, CCG telah melakukan rondaan di Beting Patinggi Ali bukan sehari dua, tetapi sebenarnya selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan!

Data terkini menunjukkan kapal CCG 5203 dikesan dari 23 Disember 2019 sehingga 13 Januari 2020; kemudian 16 Januari 2020 sehingga 1 Februari 2020; 6 Februari 2020 sehingga 17 Februari 2020; dan 2 April hingga 23 Mei 2020.

Kapal CCG 5202 pula berada di sana sejak 7 Julai tahun lalu. Manakala, CCG 5204 dikesan dari 17 Februari 2020 sehingga 2 April 2020 dan dari 22 Mei 2020 sehingga 7 Julai 2020.

Jabatan Audit Negara turut menges.ahkan bahawa kapal CCG dan Angk.atan Laut Te.ntera Pem.bebasan Rakyat China telah mencer.oboh perairan Malaysia sebanyak 89 kali antara tahun 2016 sehingga tahun 2019 dan kebanyakannya berlaku di Beting Patinggi Ali.

Bukan itu sahaja, pada tahun 2009, editor dan jurugambar majalah Chinese National Geography, Shan Zhiqiang, Wu Lixin and Ma Hongjie, telah menjelajah dan mengambil gambar di kawasan Beting Patinggi Ali. Mereka bukan sahaja menulis dan mengambil gambar kekayaan alam semulajadi beting tetapi juga memacakkan tanda keda.ulatan di terumbu karang beting pada 1 Mei 2009. Kemasukan mereka ke kawasan beting juga tidak beretika dengan menyamar sebagai nelayan kasual dan menaiki bot Malaysia. Laporan terperinci beting yang terpencil itu berjaya disiap dan diterbitkan menerusi beberapa lap.oran dalam keluaran khas majalah 600 halaman pada Oktober 2010.

Tindakan Malaysia menangani pencero.bohan China
Malaysia juga tidak berdiam diri. Sepanjang tempoh ini, Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) telah bertindak balas dengan mengusir pence.roboh. 7 nota protes diplomatik telah dihantar ke Beijing termasuk yang terbaharu pada 31 Mei 2021 yang lalu. Namun, difahamkan pemerintah China berulang kali mengabaikan pro.tes Malaysia. Agensi Penguatkuasaan Ma.ritim juga sentiasa meng.ekalkan keberadaan jangka masa panjang di kawasan tersebut akibat tindakan licik China ini.

Para pengkaji sejarah juga tidak terkecuali dalam perjuangan menjaga kedaul.atan Beting Patinggi Ali ini. Pada 31 Ogos 2015, sepasukan ahli pengkaji, ahli arkeologi marin amatur, dan kurator Muzium Sarawak yang diketuai oleh Kapten Hans Berekoven bersama isterinya telah menjalankan misi memacakkan bendera Jalur Gemilang di Beting Patinggi Ali. Ini adalah bertujuan untuk memberi amaran kepada China agar berundur dari kawasan yang sememangnya hak milik mutlak Malaysia itu.

Terdapat beberapa faktor yang berkemungkinan menarik minat China terhadap kawasan Beting Patinggi Ali. Antaranya ialah kecantikan dan keindahan kawasan tersebut yang belum diteroka. Selain itu, kawasan tersebut juga masih mempunyai sumber gas asli, minyak dan hidupan laut yang banyak dan belum digali disebabkan Akta Zon Ekonomi Eksklusif Malaysia 2006 yang melarang sebarang aktiviti cari gali dilakukan di kawasan tersebut. Kehadiran China di kawasan ini juga dilihat sebagai satu tindakan prov.okatif dan ingin menguji Malaysia dalam mempertahankan wilayah.

Jika anda terlepas, ini cerita yang berkaitan dengan Beting Patinggi Ali :

sumber: www.iloveborneo.my

Jom Like Page Kami Juga Di Facebook Borak La Apa Pon

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih Kerana support kami! Thank You!

PERHATIAN:
Pihak admin tidak akan bertanggungjawab secara langsung atau tidak langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda. Pihak admin juga tidak mampu untuk memantau segala komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri. Sekian terima kasih.

Anda boleh baca juga kisah-kisah lain yang menarik dan menghiburkan di bawah iniyang dikongsikan seperti berikut: